حضور مدیانا در یازدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی

نوشته شده توسط مدیانا. ارسال به اخبار سامانه

سامانه پیام کوتاه مدیانا، میزبان شما در یازدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازریابی خواهد بود.

زمان: 6 الی 9 دی ماه 1393

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 8